Mentaltest - Popham's A New Boss, "Bosse"Bosses resultat har markerad bakgrund.
Mentaltestet gjordes den 26 oktober 2008 vid en ålder av 2 år och 9 månader och 2 dagar.
Bosse blev godkänd med 329 poäng.


MOMENT

1.

2.

3.

4.

5.

SAMARBETE
Förare
Leker ej/leker själv/kommer ej. Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare. Leker själv - kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
SAMARBETE
Testledare
Leker ej/leker själv/kommer ej. Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare. Leker själv - kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
GRIPA TA TAG
5 meter
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
GRIPA TA TAG
40 meter
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar. Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
GRIPA HÅLLA
5 meter
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar/byter tag vid ngn tidsfördröjning. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett1 ggr som bibehålles.
GRIPA HÅLLA
40 meter
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar/byter tag vid ngn tidsfördröjning. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett1 ggr som bibehålles.
GRIPA SLITA DRA
5 meter
Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot.  Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt intesivt ruskande.
GRIPA SLITA DRA
40 meter
Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot.  Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt intesivt ruskande.
FÖRFÖLJANDE Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet, kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. Startar med hög fart - målinriktad.
FÖRFÖLJANDE
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
UTHÅLLIGHET Framme, direkt tillbaka, alt går ej fram. Framme, jobbar mindre än 30 sekunder. Jobbar i 30 sekunder. Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.
SOCIAL SJÄLVSÄKERHET Ängslig, osäker går ej att hantera. Social osäkerhet i alla situationer. Social osäkerhet i flera situationer. Socialt säker i de flesta situationer. Socialt säker i alla situationer.
SOCIAL NYFIKENHET Undviker, skygg. Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas.  Besvarar när figurant bjuder.  Normalt nyfiken när anledning finns.
SOCIALT SAMSPEL Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek och lekinviter - kan avbryta. Svarar snabbt på lek och lekinviter, svår att bryta. Svarar på lek och lekinviter. Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.
HANDLINGS-
FÖRMÅGA
Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
ANPASSNINGS-
FÖRMÅGA
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer. Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer. Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning. Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer. Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
KONCENTRATION Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar). Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling). Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2). Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2). Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga koncentrationer.
AVREAKTION Kan ej avreagera alternativt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer. Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alternativt lång tid i en enstaka situation. Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
MINNESBILDER Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
RÄDSLA Flyr i de flesta testsituatiner alternativt blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll. Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver. Står emot, undanmanöver eller någon intensitetssänkning. Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
AGGRESSIVITET Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar. Visar liten aggression. Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
NYFIKENHET Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning. Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
SKOTT Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alternativt låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

 


 

© Marie Munktell 2008 | Djurgårdsvägen 153, 136 71 Vendelsö, 070-814 33 32| E-post